Huishoudelijk reglement

Laatst bijgewerkt : 11-4-2023

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de groundsmen en/of het bestuur en haar commissies.

Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en tennisschoenen te dragen.  

Artikel 2

 1. De leden zijn verplicht de contributie van het gekozen lidmaatschap te voldoen. Als er niet voldaan is aan de betalingsverplichting, wordt er een herinnering gestuurd.  Opzegging van het lidmaatschap voor het opvolgende seizoen dient men uiterlijk 1 maand voor het begin van het gekozen lidmaatschap door te geven aan de ledenadministratie.
 2. Indien een lid niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zal het lidmaatschap direct stoppen. Dit betekent niet dat deze situatie ontslaat van betalingsplicht.
 3. De leden zijn verplicht bij inschrijving, naam, voornaam, woonplaats, adres, geboortejaar- en datum te vermelden. Bij adresveranderingen zijn de leden verplicht dit door te geven aan de ledenadministratie.
 4. Bij aanmelding zal door het lid, of door de wettelijke vertegenwoordiger, een machtiging tot incasso afgegeven dienen te worden.
 5. Ieder lid is verplicht om zich vrijwillig in te zetten voor het verenigingsgevoel. Dit houdt in dat een lid een bijdrage levert aan de vereniging;  je draait als lid minimaal 2 bardiensten per volledig lidmaatschap per jaar. Indien een lid in een lidmaatschaps periode of  jaar geen bardiensten wenst te draaien zal hiervoor een door het bestuur vastgelegd bedrag worden geïncasseerd of bij uitzondering worden ingezet voor andere bijdrage aan de club. Meer informatie is beschikbaar op de website: <Menu><Bardiensten>.

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn overeenkomstig het afgesloten lidmaatschap.  

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden zo vaak, als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen, per jaar gehouden.

De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. 

Artikel 5

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een digitale uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste vijf dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.

Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.   

Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur ervan overtuigd zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende (schriftelijke) verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 7

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging, door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Bij aanvang van de vergadering worden door het bestuur zo nodig een of meer stemmentellers aangewezen.   

Artikel 8

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.      

Commissies

Artikel 9

De algemene ledenvergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies, met uitzondering van de kascommissie, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. 

Artikel 10

De kascommissie, bestaande uit twee seniorleden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij verhindering van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.   

Artikel 11

Door het bestuur worden de leden van de diverse commissies benoemd. In deze commissies hebben eventueel bestuursleden zitting.   

Artikel 12

De werkzaamheden van de in artikel 11 genoemde commissies zullen minimaal bestaan uit:

 • het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien, trainingen en wedstrijden
 • het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen
 • het beheer en onderhoud van het clubhuis
 • het beheer en onderhoud van het tennispark
 • communicatie en beheer social media
 • de exploitatie van de kantine/bar
 • sponsoring

Artikel 13

Besluitvorming

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.  

Artikel 14

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes of een andere andersoortige anonieme (digitale) stemmingspool.. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje of de andersoortige anonieme (digitale) stemmingspool  iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.   

Artikel 15

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdienste.

Besluiten worden genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.   

Bestuur

Artikel 16

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 

Door omstandigheden is het toegestaan om tussentijds het bestuur aan te vullen. in de eerst volgende ALV zal het bestuur voorstellen om  de tussentijdse bestuursleden aan te stellen. Er kan ook besloten worden om een extra ALV te beleggen.   

Artikel 16a

Rooster van aftreden

Elk bestuurslid zal voor 4 jaar zitting nemen in het bestuur. Na 4 jaar is het mogelijk om zich verkiesbaar te stellen. Er is geen maximaal aantal keren dat een bestuurslid zich herkiesbaar mag stellen. Bij voorkeur zullen er maximaal 2 bestuursleden aftreden in 2 jaar. De secretaris zal het rooster van aftreden bijhouden.  

Artikel 17

Schade aan de vereniging of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van leden of derden.   

Artikel 18

De penningmeester is alleen/zelfstandig bevoegd tot het doen van betalingen tot een maximum bedrag van € 3.000,--. Betalingen die dit bedrag te boven gaan, dienen te allen tijde door een 2e bestuurslid te worden goedgekeurd. Het betreft te allen tijde betalingen voortvloeiend uit verplichtingen als gevolg van besluiten die door het voltallige bestuur zijn genomen.   

Artikel 19

Verzoeken voor bestellingen ten behoeve van de vereniging kunnen gedaan worden door de commissies, indien deze niet begroot zijn. De bestelling dient kenbaar gemaakt te worden aan de daartoe door het bestuur aangewezen persoon en deze dient akkoord te geven, dan wel zelf de bestelling te plaatsen. Uitzondering hierop is de horeca commissie, indien het gaat om de inkoop van de kantine/bar. De verantwoordelijkheid van de bewaking van de begroting ligt bij de penningmeester/het bestuur.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 20

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging, kleine voorwerpen van geringe waarde behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder 20.1 bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één maand inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.   

Slotbepalingen

Artikel 21

In die gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, wordt verwezen naar de statuten.

Alle leden kunnen de Statuten ,het huishoudelijk reglement, het rooster van aftreden  en de notulen van de ALV terugvinden op het besloten deel op de website van www.Lewabo.nl.  

Artikel 22

Aldus vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op 11-4-2023.