Contributie regeling seizoen 2017-2018

Verenigingsjaar 2017-2018

Het verenigingsjaar, dus ook de periode waarover contributie is verschuldigd, loopt van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018.

Automatische incasso

In de Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2002 is besloten de contributie via automatische incasso te innen. Alle leden dienen in de maand januari aan de K.N.L.T.B. te worden gemeld, hetgeen betekent dat de vereniging voor alle aangemelde leden een bijdrage is verschuldigd.

Opzeggingen

  • Gedeeltelijke contributie is slechts mogelijk als een nieuw lid zich na 1 juli aanmeldt. Bij een aanmelding vóór die datum is altijd de volledige contributie verschuldigd;
  • Bij opzeggingen in de loop van een verenigingsjaar is geen restitutie van de (gedeeltelijke) contributie mogelijk;
  • Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dient officieel via de website of schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie vóór 1 januari enig jaar:
    • Per mail : [email protected];
    • Schriftelijk: Leden administratie Lewabo, Kersentuin 34, 6658WK, Beneden-Leeuwen;
  • Opzeggingen die hieraan niet voldoen (na deze datum ontvangen en/of niet schriftelijk) worden voor het lopende seizoen niet meer geaccepteerd, hetgeen betekent dat de volledige contributie nog verschuldigd is.

Royeren

Indien een lid niet aan zijn of haar contributieverplichtingen voldoet zal hij of zij gemeld worden aan de K.N.L.T.B., die alsnog de contributie op gerechtelijke wijze zal innen en tevens zal het lid worden geroyeerd.

Machtiging

Alle leden worden verzocht de contributie met een automatische incasso te voldoen.

Contributiebedragen

De contributie zal jaarlijks medio maart worden geïnd. De huidige contributies (seizoen 2017-2018) bedragen:

Omschrijving   Bedrag Opmerking
Inschrijfgeld   € 5,-

Eenmalig

Senioren (1)   € 120,-

Lid dat in een kalenderjaar 26 jaar of ouder wordt

Jong senioren (2)   € 67,-

Lid dat in een kalenderjaar niet ouder is dan 25 jaar

Junior (3)   € 67,-

Lid dat in een kalenderjaar 13 jaar of ouder wordt

Pupil (4)   € 51,-

Lid tot 12 jaar


1. Voor senioren geldt een introductietarief van € 78,- voor het 1e jaar, mits men de afgelopen 5 jaren geen lid is geweest;
2. Senioren, tot en met het jaar waarin ze 25 worden, betalen dit aangepast tarief. Voor hen geldt ook een introductietarief, namelijk € 47,-, voor het 1e jaar, mits men de afgelopen 5 jaren geen lid is geweest;
3. Voor junioren geldt een introductietarief van € 47,-, voor het 1e jaar, mits men de afgelopen 5 jaar geen lid is geweest;
4. Voor pupillen bestaat de mogelijkheid om in het jaar waarin hij of zij voor het eerst lid wordt en nog niet ouder is of wordt dan 12 jaar, voor slechts € 16,50,- (+ € 5,- inschrijfgeld) te tennissen. Het tweede jaar bedraagt de contributie dan het reguliere bedrag.

Vrijwilligersbeleid:

Om de club financieel gezond te houden en te laten zijn is ieder senior lid verplicht om twee tot drie keer per jaar bardienst te draaien. Hiermee besparen we de kosten van inhuur van professionele medewerkers en kan de contributie laag blijven. Dit is dus op verplichte basis een geen vrijwilligerswerk!

De schema’s voor de bardienst worden opgesteld door de weekhoofden. Met ingang van 1-1-2013 is met de weekhoofden afgesproken dat bij het niet op komen dagen zonder afmelding of geen geldig akkoord van weekhoofd (uitzonderingen als gevolg van vervangende activiteiten welke bekend zijn bij de weekhoofden ) de namen van de betrokken leden worden gemeld aan het bestuur.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0487 592 124

Address

De Peel 10/1
6658 DJ Beneden-Leeuwen